GELİRLER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİGKD

Menu

YAYINLARIMIZ

YORUM VE AÇIKLAMALARLA KATMA DEĞER VERGİSİ

Ayşe GÜLÇİÇEK

Yayın İçeriği

Türk vergi sistemi içerisinde harcama üzerinden alınan katma değer vergisi, vergi gelirleri içerisinde önemli bir paya sahiptir. Katma değer vergisi indirim mekanizmasına dayalı bir sisteme sahip olup, her aşamada yaratılan katma değerin vergilendirilmesi esasına dayanmaktadır.

Üretim ve dağıtım zincirinin her aşamasında uygulanan katma değer vergisi 1985 yılında vergi sistemimize girmiştir. Katma değer vergisinin harcamalar üzerinden alınan bir vergi olması dolayısıyla mükelleflerin gelir düzeylerinin vergilendirmeye herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Kitabın hazırlanmasında öncelikle Kanunun sistematiği dikkate alınmıştır. Buna göre, KDV Genel Uygulama Tebliği'nde ve bu Tebliğin yürürlüğe girmesi öncesinde yü¬rürlükte olan Tebliğler ile sirkülerlerdeki düzenlemelere yer verilmiş, ayrıca özelgeler, yargı kararları ve örnek uygulamalar ile zenginleştirilmiştir.

Konu Başlıkları: Katma Değer Vergisinin Tanımı ve Tarihçesi, Mükellefiyet, İstisnalar; Matrah, Nispet ve İndirim, Verginin Tarhı ve Ödenmesi, Usul Hükümleri ve Çeşitli Hususlar, KDV İadesinde Ortak Hususlar

Sayfa: 976
ISBN: 978-605-84998-2-9
Yıl: 2015
Top
Menu