GELİRLER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİGKD

Menu

YÖNETMELİK

amblem

Yönetmelik

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

(30 Kasım 1973 tarih ve 14728 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

(I) GENEL HÜKÜMLER

Kapsam, Kuruluş, Gelirler Kontrolörleri Deyimi, Görev ve Yetkileri

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1-(10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.) Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, bu göreve atanmak için gerekli olan şartlar ile Bakanlık, diğer daire ve kuruluşlarla ilişkileri ve meslek içinde uyulacak esaslar, Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı, merkezi, yönetimi ile görev ve yetkileri bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Bu Yönetmelik, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve değişik 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan

:

Maliye Bakanını,

Bakanlık

:

Maliye Bakanlığını,

Genel Müdür

:

Gelirler Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük

:

Gelirler Genel Müdürlüğünü,

Başkan

:

Gelirler Kontrolörleri Başkanını,

Başkanlık

:

Gelirler Kontrolörleri Başkanlığını,

Grup Başkanı

:

Grup bulunan illerdeki Grup Başkanlarını,

Grup Başkanlığı

:

Grup bulunan illerdeki Grup Başkanlıklarını,

Kontrolör

:

Gelirler Başkontrolörü, Gelirler Kontrolörü ve Stajyer Gelirler Kontrolörlerini,

ifade eder.

Gelirler Kontrolörlerinin Görev ve Yetkileri Madde 2- Gelirler Kontrolörleri, aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidirler: a) Gelirler Genel Müdürü adına gelir idaresi kuruluşlarının bütün işlemlerini teftiş etmek ve incelemek, b) Memur suçlarının tahkiki ile ilgili mevzuat gereğince Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları memurları hakkında tahkikat yapmak, c) Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince yoklama, kayıt nizamı kontrolları ve her türlü vergi incelemesi yapmak, d) Gelirler Genel Müdürlüğüne verilen işlerin kapsamına giren konularda etüdler hazırlamak; uygulanan kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genel tebliğ ve müktezalar hakkında incelemeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak, e) Bakanlık Makamınca veya Gelirler Genel Müdürlüğünce verilen sair işleri yapmak.

Teftiş Edilen Memurların Mecburiyeti Madde 3- Teftişe tabi dairelerde bulunan görevli memurlar, para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyat ve bunlara ilişkin belge ve defterleri, işlemlerle ilgili gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte Gelirler Kontrolörüne göstermek; saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak mecburiyetindedir.

Görevden Uzaklaştırma ve Kanuni Kovuşturma Madde 4- Gelirler Kontrolörleri, teftiş sonunda gizli veya açık zimmet ve ihtilası veya işlemlerinde önemli yolsuzluğu görülen veyahut yukarıdaki maddede yazılı para , kağıt ve defterleri göstermeyen veya görevi başında kalmasında sakınca görülen memurların görevden uzaklaştırılmalarını teminen durumu yetkili makamlara bildirirler.(10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Bu memurlar hakkında işledikleri suçların nev’i ve mahiyetlerine göre 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili mercilere bir raporla kovuşturma, soruşturma veya inceleme yapılmak üzere gerekli bildirimde bulunurlar.

Grup Merkezi Esası Madde 5- -(10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.) Her Gelirler Kontrolörünün bir Grup Merkezi vardır. Bu merkez Bakanlık tarafından tayin edilir.

Merkez Kuruluşunun ve Grup Başkanlıklarının Büro Hizmetleri Madde 6- (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

(II) KONTROLÖRLÜĞE GİRİŞ

Gelirler Kontrolörlüğüne Giriş Madde 7-(21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Gelirler Kontrolörlüğüne sınavla Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak girilir.

Meslek Giriş Sınavı Madde 8-(10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Stajyer Gelirler Kontrolörlüğüne atanmak için Meslek Giriş Sınavını kazanmak şarttır. Meslek Giriş Sınavına katılabilmek için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılacak “Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)”nda önceden her sınav dönemi için belirlenen yeterli taban puanı almış olmak ve KPSS kılavuzu ve/veya ilanlarda belirlenen şartları taşımak gerekir. Meslek Giriş Sınavı, Bakanlık Makamınca onaylanan tarihte açılır. Meslek Giriş Sınav tarihleri, sınav yerleri, giriş şartları ve belirlenen asgari KPSS taban puanı Resmi Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur. Meslek Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. Her iki sınavda başarı gösterenler Meslek Giriş Sınavını kazanmış sayılır.

Meslek Giriş Sınavı Şartları Madde 9-(21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.) Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü Meslek Giriş Sınavına katılabilmek için; a) (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki nitelikleri taşımak, b) (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Süresi içinde, kendi el yazıları ile düzenlenmiş başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermiş bulunmak, c) (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Gelirler Kontrolörü olmak için gerekli karakter ve niteliklere sahip bulunmak (Bu husus Meslek Giriş Sözlü Sınavından önce Başkanlıkça yaptırılacak araştırma ve soruşturma ile saptanır. Gerekli karakter ve niteliklere sahip olmama durumu atamadan sonra ortaya çıktığı taktirde atama işlemi iptal edilir.), d) (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile eklenmiştir.) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak, e) (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile eklenmiştir.) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre, Meslek Giriş Sınavına katılacaklar için açılan Kamu Personel Seçme Sınavını kazanmış ve KPSS giriş koşullarını kaybetmemiş olmak, f) (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile eklenmiştir.) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisinden mezun olmak.

Meslek Giriş Sınavına Başvuru ve İstenecek Belgeler Madde 10-(21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.) Sınava girmek isteyenler bir dilekçe ekinde, “Başvuru Belgesi” ve aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat ederler. a) (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) KPSS sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği, b) Yüksek öğrenim diploması veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği, c) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği, d) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu, e) Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği, f) 4,5x6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf, g) Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak sabıka kaydı belgesi, Bu belgelerden (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılanlar, yazılı ve sözlü sınavları kazandıktan sonra da verilebilir.

Sınav Yerleri ve Adaylık Belgesi Madde 11- Aranan nitelikleri haiz adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar. Sınava girebileceklere fotoğraflı adaylık belgesi verilir. Sınavlara girerken bu belgenin gösterilmesi şarttır. Yazılı sınav Gelirler Genel Müdürlüğünce belli edilecek yerlerde ve bunda başarı gösterenlerin sözlü sınavı Ankara’da yapılır. Yazılı sınavda başarı gösteremeyenler sözlü sınava alınmazlar.

Meslek Giriş Sınavı Konuları Madde 12-(21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.) Meslek Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılır. a) Ekonomi 1) Mikro Ekonomi 2) Makro Ekonomi 3) Uluslararası Ekonomi 4) Milli Gelir 5) Para, Banka ve Kredi 6) İşletme Ekonomisi b) Maliye 1) Maliye Teorisi 2) Maliye Politikası 3) Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku 4) Kamu Maliyesi 5) Bütçe c) Hukuk 1) Anasaya Hukuku 2) İdare Hukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı) 3) Medeni Hukuk (Aile Hukuku Hariç) 4) Borçlar Hukuku 5) Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler ve Kıymetli Evrak) 6) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) d) Muhasebe 1) Genel Muhasebe 2) Şirketler Muhasebesi 3) Mali Tablolar Analizi ve Teknikleri Meslek Giriş Sınavı Notları, Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması Madde 13- (21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.) Meslek Giriş Sınavında tam not, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notların 50’den, notlar ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır ve sınavı kazananlar adreslerine yapılacak tebligatla sözlü sınavına çağırılır. Sözlü sınavda, yazılı sınav konuları yanında, adayların genel kültür, zeka, ifade ve kavrayış yetenekleri ile tavır ve hareketleri de gözönünde bulundurulur. Sözlü sınavı başarmış olmak için bu sınavda alınan notun 65’den aşağı olmaması gerekir. Meslek Giriş Sınavı notu, yazılı sınav notları ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi sonucu bulunur. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve başarı sırasına göre liste halinde uygun yerlere asılır. Ayrıca sınavı kazananlara yazılı olarak bildirilir.

Tekrar Sınava Girebilme Madde 14-(21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Meslek Giriş Sınavını kazanamayanlar, ancak bir defa daha sonraki sınavlardan birine girebilirler.

Yeterlik Sınavından Önce Gelirler Kontrolörlüğünden Çıkarılma Madde 15- (21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) 16 ncı maddede belirtilen Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü döneminde, Gelirler Kontrolörlüğü karakter ve nitelikleri ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar,“yeterlik sınavı” beklenmeksizin, başka bir memuriyete nakledilirler.

Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü Dönemi ile Yetki ve Yeterlik Sınavı Madde 16- (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle başlığı ile birinci ve ikinci fıkra değiştirilmiştir.) Stajyer Gelirler Kontrolörleri, mesleğe girişlerinden itibaren 18 aydan erken ve 20 aydan geç olmamak üzere tespit edilen bir sürede yetki sınavına tabi tutulurlar. Sınav sonucunda yeterli görülenlere re’sen teftiş, soruşturma ve inceleme yetkisi verilir. Stajyer Gelirler Kontrolörleri yetki sınavında başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın 3 yıllık staj döneminden sonra Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar. Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü süresinin fiilen çalışılarak tamamlanması zorunludur. Ancak teorik eğitimde geçen süreler 3 yıllık sürenin hesabında dikkate alınır. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

Yeterlik Sınavı Konuları Madde 17- (21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Yeterlik Sınavı aşağıda belirtilen konulardan yapılır. a) Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları: Her türlü vergi, resim ve harçlara ait kanunlar, usul kanunları ve vergilendirmeye ilişkin diğer mevzuat ve uygulamalar. b) (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Teftiş, Soruşturma Usul ve Esasları: Gelir İdaresine dahil birimlerin teftiş usulleri, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, İşlem Yönergesi, İç Genelgeler ve bunlara ilişkin uygulamalar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun soruşturmaya, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun memur suçlarına ilişkin hükümleri ve ilgili diğer mevzuat. c) Vergi İnceleme Usul ve Uygulamaları: Vergi Usul Kanununa göre mükellef nezdinde yapılan her türlü vergi incelemeleri ve denetimler.

Yeterlik Sınavı Notları Madde 18- (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Yazılı ve sözlü sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda konuların her birinden ayrı ayrı en az 50 puan alınması ve yazılı sınav not ortalamasının en az 60 olması zorunludur. Yazılı sınavda bu şartı yerine getiremeyenler sözlü sınava çağrılmazlar. Sözlü sınav notunun en az 50 olması ve yazılı sınav notu ile birlikte tek not olarak verilecek notun en az 60 olması zorunludur. Yeterlik başarı derecesi, yazılı, sözlü ve yetişme genel notu ortalamasına göre belirlenir. Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve liste halinde Başkanlık ve Grup Başkanlıklarında uygun yerlere asılarak duyurulur. Sonuçlar adaylara ayrıca yazılı olarak da bildirilir.

Atanma Madde 19- Yeterlik sınavında başarı gösterenler, derece sırası ile 5 nci sınıf Gelirler Kontrolörlüğüne atanırlar. Bu sınavda başarı gösteremiyenler Gelirler Teşkilatında başka bir göreve nakledilirler.

Sınav Kurulları Madde 20- (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü“Giriş” ve“Yeterlik” sınavı kurulları, Bakanlık Makamının onayı ile belirlenir. Kurul, Gelirler Genel Müdürünün başkanlığında; Genel Müdür Yardımcısı, Gelirler Kontrolörleri Başkanı ile iki Kontrolörden oluşur. Tespit edilen üyeler dışında iki de yedek üye belirlenir.

Gelirler Kontrolörlerinin Unvanları Madde 21- (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.) Gelirler Kontrolörlerinin unvanları Stajyer Gelirler Kontrolörü, Gelirler Kontrolörü ve Gelirler Başkontrolörü unvanından oluşur. Gelirler Kontrolörlerinin yönetme ve yürütme, çalışma ve yetişme gibi faaliyetlerinin organizasyonu ile protokol ve temsil konularında “Meslek Kıdemi” esası uygulanır. Ancak işin gerektirdiği hallerde Başkan ve başkan yardımcıları ile Grup Başkanları ve yardımcıları meslekte kıdemliler yerine ondan sonra gelen kıdem sırasındakilerden seçilebilir. Meslek kıdeminde esas, yeterlik sınavlarının tarihleri ile bu sınavlarda kazanılan dereceler ve meslekte geçirilen sürelerdir. Gelirler Kontrolörlüğüne atananlar, Başkanlıkta bulunan meslek tablosuna, kıdem sırasına göre kaydedilir. Gelirler Başkontrolörlüğüne yükselmek için mesleki bilgi, gayret ve başarı esastır. Kontrolör sıfatı muhafaza edilmek şartıyla geçici olarak idari görevlerde bulunma veya askerlik sebepleri ile Kontrolörlük görevinde bulunamama halleri yukarıda belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır.

(III) ÇALIŞMA DÜZENİ

Yıllık Genel Çalışma Planı Madde 22- Gelirler Genel Müdürü Ocak ayında, o yıl hangi konulara önem verileceği hususunu tespit; teftiş ve incelemenin etkinliğini temin maksadı ile genel çalışma planı hazırlar ve Bakanın onayına sunar. Bu planda, teftiş, tahkik ve inceleme veya sair hususların genel esasları, Bakanlığın ilgili kurulları ile koordinasyon sağlanmak suretiyle tespit edilir.

Yıllık Teftiş ve İnceleme Programı Madde 23- Yıllık Genel Çalışma Planına uygun olarak hazırlanacak yıllık teftiş ve inceleme programında aşağıdaki hususlara yer verilir: a) Gelirler Genel Müdürlüğü Kuruluşlarının Teftişi, b) Tahkikat İşleri, c) Vergi İncelemeleri, d) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle İlgili Çalışmalar İle Sair Etüt ve İnceleme işleri.

Gelirler Kontrolörlerinin Çalışmaları Madde 24- Gelirler Kontrolörlerinin yıllık teftiş ve inceleme programları Turne ve Grup Çalışmaları esasına göre uygulanır. (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.)Turne çalışmaları : Turne çalışmaları Gelirler Kontrolörleri Grupları dışındaki teftiş ve inceleme yerlerinde yürütülür. Turne çalışma yerleri, ekli listede gösterildiği üzere 5 bölgeden ibarettir. Bu bölgelerdeki turne çalışmalarını tamamlayan Kontrolörler, Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi üzerine merkez emrinde görevlendirilebilirler. Turne çalışmalarına, turne yerlerinin iklim şartları nazara alınarak hangi aylarda başlanacağı Gelirler Genel Müdürlüğünce tespit edilir. İnceleme programları en geç Ocak ayı sonuna, teftiş programları ise en geç, Mayıs ayı sonuna kadar tebliğ edilir. Gelirler Kontrolörleri, ellerindeki işleri hareket tarihini geciktirmeyecek şekilde bitirmek zorundadırlar. İşlerini bitiremeyecek durumda olanlar, bunun sebeplerini ve işin bulunduğu safhayı turne başlangıç tarihinden en az 15 gün evvel Grup Başkanlığına bildirirler ve alınacak talimata göre hareket ederler. Turnelerin başlama tarihleri, Gelirler Genel Müdürü tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir ve ertelenebilir. Gerekiyorsa Gelirler Kontrolörlerine turne esnasında turne programı dışındaki işler de verilebilir. Turne müddeti içinde alınan izinler, turne müddetine mahsup edilmez.Gruplardaki çalışmalar: Gelirler Kontrolörleri Gruplarındaki çalışmalar, her grubun bulunduğu ilin belediye hudutları (bitişik belediyelerin hudutları dahil) içinde ve turne müddetlerinin dışındaki zamanda yapılır. Gelirler Kontrolörleri Grup Merkezleri, çalışmaların aralıksız olarak yürütüldüğü ve ayrı büro teşkilâtının bulunduğu yerlerdir. Grup Merkezleri ve buralarda çalışacak Gelirler Kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından belirtilir.

Vergi İncelemeleri Madde 25- a) Vergi İncelemesi : İş programlarına ve Gelirler Genel Müdürlüğünün talimatına uygun olarak, genel revizyon esasları dairesinde yürütülen inceleme ve kontrollardır. b) Kayıt Nizamı Kontrolü : Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı hakkındaki hükümlerine uyulup uyulmadığını araştırmak maksadı ile yapılan kontrollardır. Kayıt nizamı kontrolünün sonuçları tutanaklarla tespit edilerek bir yazıya bağlı olarak ilgili vergi dairesine gönderilir. Kontrolün yapıldığı, yevmiye veya işletme defterinin münasip bir yerinde imza, tarih ve mühür konulmak suretiyle belirtilir. Defter tutmak ödevinde olan şahıs ve müesseselerde yapılacak her türlü incelemeler sırasında, kayıt nizamına uyulup uyulmadığı da kontrol edilir. c) Uygulama Kontrolü : Mükellef ve ilgililer nezdinde vergi kanunlarının uygulanmasına ilişkin her türlü tespitleri yapmaktır. Uygulama kontrolu sonuçları tutanaklarla tespit edilir ve bir yazıya bağlı olarak ilgili vergi dairesine gönderilir.

Danışma Komisyonu Madde 26- Danışma Komisyonunun kurulmasında amaç, vergi hukukunda, vergi inceleme ve kontrollarında karşılaşılan önemli prensip meseleleri hakkında mütalâa beyan etmek, uygulamalarda Gelirler Kontrolörleri arasında görüş birliği sağlamak ve Gelirler Genel Müdürlüğünün bu konulardaki uygulamalarına yön vermesine yardımcı olmaktır. Danışma Komisyonu bir Başkan ile 10 Gelirler Kontrolöründen kurulur. Komisyon başkan ve üyelerini Gelirler Genel Müdürü seçer. Danışma komisyonunun görüştüğü ve incelediği konular hakkındaki görüşleri, gerekçeli bir kararla belli edilir. Bu kararlara, Komisyonca kabul edilmemiş olmakla beraber, ayrıca belirtilmesinde fayda görülen karşı görüş ve tezler de yazılır. Kararlar Gelirler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlükçe yeniden incelenmesine lüzum görülen kararlar, Komisyonca tekrar incelenir. Gelirler Kontrolörleri, Danışma Komisyonunun Genel Müdürlük tarafından uygun görülen kararlarına uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı tarafından, Komisyonca karara bağlanan konularla ilgili olarak ayrı bir görüşü haiz olan bir mükteza tayin edilmesi halinde bu müktezaya göre hareket olunur.

Genel Çalışma Raporu Madde 27- Gelirler Genel Müdürlüğünce, genel çalışma planının ilişkin olduğu yıl sonunda, merkezde toplanan istatistik bilgilerine ve Gelirler Kontrolörleri Grup Başkanlıklarının çalışma raporlarına dayanılarak, Gelirler Kontrolörlerinin çalışmalarını göstermek üzere“Genel Çalışma Raporu” düzenlenir. Genel çalışma raporu; yıllık teftiş ve inceleme programına uygun olarak hazırlanır. Ayrıca matrah ve matrah farklarına ait bilgiler de gösterilmek ve bu programın ne ölçüde gerçekleştirilmiş olduğu değerlendirilmek suretiyle gerekli tahliller yapılır. Aramalı incelemeler, önemli olaylar, etüdler ve diğer çalışmalar hakkında da ayrıca açıklamalar yapılır.

Turne Süreleri Madde 28- Gelirler Kontrolörlerinin gruplar dışında kalan geçici teftiş ve inceleme yerlerindeki çalışmaları turne esasına göre yürütülür.(10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.)Turne süreleri: a) Stajyer Gelirler Kontrolörleri ile 10 yılını doldurmamış Gelirler Kontrolörleri için 4 ay, b) 10 yılını doldurmuş Gelirler Başkontrolörleri için 3 ay, c) 15 yılını doldurmuş Gelirler Başkontrolörleri için 2 ay, d) 20 yılını dolduran Gelirler Başkontrolörlerinde ise isteğe bağlıdır. Önemi ve ivediliği Genel Müdürlükçe tayin ve takdir edilmek suretiyle Gelirler Kontrolörleri turne süreleri dışında da görevlendirilebilir.

Bölge Esası Madde 29- Turneler bölge esasına ve bölge sırasına göre yapılır. İlk atananların başlangıç turne bölgeleri Gelirler Genel Müdürlüğünce belli edilir.

Turne Programı Süresi Madde 30- Gelirler Kontrolörleri, çalışmalarını programdaki sürelere göre düzenlemek zorundadırlar. Programını süresinden evvel bitiren Gelirler Kontrolörüne, kalan süre için yeni bir program verilir. Programın bitirilememesi sebebiyle turne süresini aşan günler ertesi yıl turnesinde nazara alınmaz ve mahsup edilmez. Gelirler Genel Müdürlüğünce ek olarak verilen görevler ve program süresinin aşılmasını gerektiren zorunlu durumlar dolayısıyle turne süresi dışında geçirilen günler ise ertesi yıl turne süresinden mahsup edilir. Gelirler Genel Müdürlüğünce gerekli görüldüğü takdirde, yıllık turne programı sürelerinde toplu olarak veya gruplar itibariyle indirim yapılabilir.

Grup ve Ekip Çalışmaları Madde 31- Gelirler Kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlüğünce gerekli görülen durumlarda ekipler halinde çalışırlar. Her ekibin başkanı, ekibin çalışmalarını, ekibe dahil Gelirler Kontrolörleri ile yapacağı toplantılarda onların fikirlerini almak suretiyle düzenler. Ekip başkanları, Grup Başkanlarının teklif ettikleri Gelirler Kontrolörleri arasından Genel Müdürlükçe seçilir. Ekip Başkanları, çalışmaların seyri ve neticeleri ve gerektiği takdirde alınması icapeden tedbirler hakkında gruplardaki çalışmalarda grup başkanlığına, turne mahallindeki çalışmalarda Gelirler Genel Müdürlüğüne bilgi verirler.

Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı, Yönetimi ve Merkezi ile Grup Başkanlıkları ve Bulunduğu İller ile Büro Hizmetleri Madde 32- (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.) Başkanlık bir Başkan, yeteri kadar Başkan Yardımcısı ile Bakanlık tarafından görevlendirilecek şube müdürü, şef ve memurlar ile diğer personelden oluşur. Başkanlık doğrudan Gelirler Genel Müdürüne bağlıdır. Genel Müdür yönetimi Başkan eliyle yürütür. Başkan, meslekte en az 10 yıl çalışmış Gelirler Kontrolörleri arasından Genel Müdürün önerisi ile Bakan tarafından belirlenir. Başkan Yardımcıları ile Grup Başkanı ve Yardımcıları başkanın önerisi ile Genel Müdür tarafından belirlenir. Başkan Yardımcıları Başkan tarafından verilen işleri yapmakla görevli ve yetkili olup görev süreleri azami 2 yıldır. Başkanlığın merkezi Ankara’dır. Başkanın Görev ve Yetkileri a) Genel Müdür adına Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek, Kontrolörlerle ilgili tüm yazışmaları Genel Müdür adına doğrudan yapmak, b) Yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlamak, onaya sunmak, uygulanmasını sağlamak ve sonuçlandırmak, c) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya ilişkin görevleri Kontrolörler eliyle yürütmek, uygulatmak ve sonuçlandırmak, d) Vergi kanunları, çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnameler ve diğer mevzuatla Bakanlık ve Genel Müdürlüğe verilen görevleri yapmak, e) Bu Yönetmelik uyarınca Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin mesleğe alınma, yetki ve yeterlik sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak, f) Kontrolörlerin meslekte yetiştirilmelerini ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak, g) Kontrolörlerin ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili önerilerde bulunmak, h) Bakanlık veya Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmakla, görevli ve yetkilidir. Gelirler Kontrolörleri Başkanlığındaki büro hizmetlerinin yürütülmesi için Bakanlık tarafından Başkana bağlı olarak görev yapmak üzere yeterli sayıda Şube Müdürü, Şef ve memur ile diğer personel görevlendirilir. Şubenin yönetiminden, birinci derecede Şube Müdürü sorumludur. Büroda görevli şube müdürü, şef ve memurlar ile diğer personel, Başkanın vereceği büro işlerini yaparlar ve bu işleri dolayısıyla Başkana karşı sorumludurlar. Şube müdürü, şef ve memurlar ile diğer personel görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Grup Başkanlıkları ile Bulunduğu İller ve Büro HizmetleriGrup Başkanlıkları, bir Başkan ile yeteri kadar Başkan Yardımcısı ve Kontrolörden oluşur. Grup Başkanları azami 3 yıl, Başkan Yardımcıları ise 2 yıl süre ile görev yaparlar. Gelirler Kontrolörleri Grup Başkanlıkları Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunur. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan “Grup Başkanlıkları” çalışmalarını Başkanlığa bağlı olarak Grup Başkanları eliyle yürütürler. Gelirler Kontrolörleri Gruplarında da birer büro bulunur ve bu büroların personeli Maliye Bakanlığı ile Defterdarlıklar tarafından temin olunur. Büro hizmetleri bir şef ve lüzumu kadar memur ile diğer personel tarafından yürütülür. Büroda görevli personel, Grup Başkanlarının vereceği büro işlerini yaparlar ve bu işleri dolayısıyla Grup Başkanlarına karşı sorumludurlar. Bürolarda görevli personel, görevleri dolayısıyla, edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

Grup Başkanlarının Görev ve Yetkileri Madde 33- (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.) Grup Başkanları; a) Gruplarda bulunan Kontrolörlerin bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenen programlar gereğince çalışmalarını sağlamak, b) Başkanlık tarafından gönderilen vergi incelemeleri, teftiş ve soruşturma işlerini, Kontrolörlere vermek ve sonuçlarını takip ederek Başkanlığa bildirmek, c) Genel Çalışma Planına uygun olarak Grup Çalışma Planını hazırlamak ve bu plana göre vergi incelemesi, teftiş ve soruşturma çalışmalarını düzenlemek, d) Başkanlıkça verilen veya incelenmek üzere seçilen işlerin Kontrolörlere dağıtımını yapmak, e) Grup istatistiklerinin düzenlenmesini sağlamak, f) Grup Çalışma Raporlarının düzenlenmesini sağlamak, g) İncelenecek sektörler ve mükelleflerin tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yaptırmak ve bu hususlarda Başkanlığa önerilerde bulunmak, h) Grubu temsil etmek, ı) Büro işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, i) Kontrolörlerinin çalışma durumlarını, tavır ve davranışlarını izleyerek bu konuda Başkanlığa bilgi vermek, j) Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin giriş, yetki ve yeterlik sınavları ve yetişmeleri için yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmak, k) Bakanlıkça verilen diğer işleri yapmakla, görevli ve yetkilidir.

Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin Yetiştirilmesi Madde 34- Stajyer Gelirler Kontrolörlüğüne atananlar 3 yıl süre ile staj görürler ve bu müddet içerisinde: (21 Temmuz 1995 tarih ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, b) Vergi hukuku, Muhasebe, Revizyon ve İşletmelerde Vergi incelemesi, Teftiş ve Tahkikat konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak, c) Rapor yazma tekniği hususundaki bilgi ve melekelerini geliştirmek, suretiyle yetiştirilmeleri sağlanır.

Yetiştirme Şekli Madde 35- (*) (21 Temmuz 1995 tarih ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin yetiştirilmesi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir: (*) a) Stajyer Gelirler Kontrolörlüğüne atananlar önce bir hazırlanma dönemi geçirirler. Bu dönemde, Vergi Kanunları, Revizyon Esasları, Teftiş ve Tahkik Usulleri, İşletmelerde Vergi İncelemeleri konularında eğitime tabi tutulurlar. (*) b) (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Kontrolörlerin yanında ve Kontrolörlere tabi olarak çalışırlar ve onların göstereceği işleri yaparlar. c) Staj dönemlerinde meslek konuları üzerinde tertiplenecek kurslar ve seminerlere devam ederler. (*) d) Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin yukarıdaki esaslar dairesinde yetiştirilmesi için gerekli tedbirler Gelirler Genel Müdürlüğünce alınır. Bunun için gerektiği takdirde bir ya da birkaç Gelirler kontrolörü görevlendirilebileceği gibi, özel bir grup da teşkil edilebilir. (*) e) (18 Ağustos 1977 tarihli ve 16031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir.) Görevlerinde başarılı Kontrolörler yapılacak yabancı dil imtihanlarında da başarılı olmak şartı ile Bakanlıkça lüzum görülecek inceleme ve araştırmaları yapmak veya Bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde mesleki incelemelerde bulunmak maksadı ile bir yıldan fazla olmamak üzere yabancı memleketlere geçici görevle gönderilebilirler. Yabancı dil imtihanları, Yönetmeliklerde yazılı esaslara göre Başkan ve üyeleri Bakan tarafından tayin olunan en az üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır.

Yetişme Genel Notu Madde 36- (21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.) Yetişme genel notu, aşağıda belirtilen konulardan her biri için Genel Müdürlükçe verilen notların ortalaması alınarak tespit edilir. a) Teorik eğitim notu (Stajyerlerin, eğitim programı kapsamında düzenlenen kurs ve seminerlerde aldıkları notların ortalaması), b) Etüt ve araştırma notu (Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin, verilen etüt ve araştırma çalışmaları sonucu düzenledikleri raporlara verilen not), c) Teftiş, inceleme ve soruşturma notu (Yetkili Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin yaptıkları teftiş, vergi incelemesi ve soruşturma çalışmaları sonucunda düzenledikleri raporlara verilen not), d) Özel not (Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin nitelik, tavır ve hareketleri, mesleki bilgileri, çalışmaları, dikkat, düzen ve titizlik dereceleri, mesleki yeterlik durumları hakkında staj süresince refakatinde çalıştıkları Gelirler Kontrolörleri mütalaalarına dayanılarak verilen not), Her bölümden verilecek notun 50’den, yetişme genel notu ortalamasının ise 65’den aşağı olmaması gerekir.

RAPORLAR, FEZLEKELER, MÜTALAA VARAKALARI, ÇALIŞMA VE HAKEDİŞ CETVELLERİ VE BİLDİRİMLER

Çalışma Sonuçları-Raporlar Madde 37- Gelirler Kontrolörleri, çalışmalarının neticelerini alakalı bulunduğu işlerin özelliklerine göre: - Cevaplı Rapor, - Basit Rapor, - Tahkikat Raporu, - Fezleke, - Genel Durum Raporu, - Genel Kuruluş Raporu, - Vergi İnceleme Raporu, yazı ile tespit ederler. Rapor ve fezlekelere, takvim yılı itibariyle, her yıl meslek kıdem sıra sayılarından sonra 1’den başlamak suretiyle bir sıra numarası verilir. Vergi inceleme raporlarına da aynı usule göre ayrı sıra numarası verilir.

Cevaplı Rapor Madde 38- Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili dairelerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle, bir asıl ve iki örnek olarak ve her servis veya vergi nev’i için ayrı ayrı düzenlenir. Bunların asılları ile birer örneği; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, örneği ise teftiş dosyasında saklanmak üzere, rapor numarasını taşıyan birer yazıya bağlı olarak ilgili yerlere tebliğ edilir.

Cevaplı Raporlarda: a) Teftiş edilen servis veya işlemlere hangi tarihten hangi tarihe kadar ve ne ölçüde bakıldığı, b) Hatalı ve noksan görülen hususların kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi madde ve hükümleriyle alâkalı bulunduğu, c) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler ve görüşler, belirtilir. Cevaplı raporlar, Gelirler Kontrolörünce belirtilen süreler içinde, teftiş edilen memurla birinci ve ikinci derecede amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra Gelirler Kontrolörüne iade olunur. Gelen raporlar en geç 15 gün içinde Gelirler Kontrolörü tarafından son mütalaa eklenerek Genel Müdürlüğe gönderilir. Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Kontrolörlükçe uygun görülmemesi halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli olarak yazılmasına önem verilir. Hastalık, askerlik ve yurtdışında geçici olarak görevlendirme ve staj gibi hallerde cevaplı raporlara son mütalaa (Teftiş ve Tahkik) bölüm başkanları tarafından yazılabilir. Cevaplı raporun ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Gelirler Kontrolörleri bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmaksızın süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında, gereği yapılmak üzere, Gelirler Kontrolörlüğünce Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Genel Müdürlük, son mütalaa yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda ilgili dairelere gönderir ve neticelerini takip eder. Servis teftişlerinde, cevaplı rapor tanzimini gerektirmeyen hallerde, durum bir yazı ile teftiş edilen daireye bildirilmekle beraber bu yazının bir örneği de Genel Müdürlüğe gönderilir.

Basit Rapor Madde 39- Aşağıdaki durum ve konular için basit rapor düzenlenir: a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerde ve uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve teklifler, b) Teftişlerde cevaplı rapora bağlanmasına lüzum görülmeyen haller ve hususlar, c) Bakanlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşünceler, d) Gelirler Kontrolörlerinin meslekî konulardaki çalışma sonuçları, e) Şikayet ve ihbarlar üzerine veya doğrudan doğruya yapılan inceleme ve soruşturmalar neticesinde cezaî kovuşturmayı gerektirmeyen durumlar. Basit raporlar, konularının ilgilendirdiği servisler gözönünde tutularak yeteri sayıda düzenlenir.

Tahkikat Raporu ve Fezleke Madde 40- Memurin Muhakemât Kanununa göre yapılan tahkikat sonuçları“Fezleke” ye; bunun dışında kalan tahkikat sonuçları ise“Tahkikat Raporu” na bağlanır. Fezleke ve Tahkikat Raporlarında, tahkik konuları ve işlenen suçların unsurları ile sanıkları ve sanıklar hakkında hangi kanun hükümlerine göre takibat yapılması gerektiği; suçun tespit edilmemesi halinde muhakemenin men’ine veya suçun mevcut olmaması nedeniyle karar alınmasına mahal olmadığına dair karar verilmesi talep edilir ve sebepleri belirtilir. Düzenlenen Fezleke ve Tahkikat Raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken mercilere, örnekleri ise Genel Müdürlüğe gönderilir.

Genel Kuruluş ve Genel Durum Raporları Madde 41- Turne programına dahil yerlerden her biri için teftiş sonunda“Genel Kuruluş” ve“Genel Durum” adları ile iki rapor tanzim edilir. Ekip çalışmalarında bu raporlar Ekip Başkanı tarafından tanzim olunur. A- GENEL KURULUŞ RAPORU : Genel Kuruluş Raporu, teftiş edilen ünitelerin iş hacmi, mevcut personelin nicelik ve nitelik yönünden yeterlilik derecesi, çalışma usul ve metodları, işyerleri ve çalışma vasıtaları ile döşeme ve demirbaş, kırtasiye ve diğer ihtiyaçlar hakkında görüş ve teklifleri ihtiva eder. Bu raporlar; bir örneğinin Genel Müdürlükçe alıkonulacağı, birer örneğinin de ilgili daire ve şubelere gönderileceği gözönünde tutularak yeteri sayıda düzenlenir. B- GENEL DURUM RAPORU : Teftişlerin neticeleri hakkında Genel Müdürlüğe özet halinde bilgi vermek maksadı ile düzenlenen Genel Durum Raporlarında şu hususlar dercedilir. 1- Teftiş yeri ve ünitesi, teftiş edilen servisler, yazılan raporlar, vergi incelemelerine ilişkin sonuçlar, 2- İhbar ve şikayet konuları ve bunlar üzerinde yapılan tetkik ve tahkiklerin sonuçları, 3- Genel Müdürlükçe verilen program veya sonradan gönderilen tetkik konuları ve yapılan inceleme sonuçları, 4- Görevden uzaklaştırılan memur varsa sayısı ve sebepleri, 5- Mali mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar. Genel Durum Raporları birer örnek olarak gönderilir. Münhasıran vergi incelemesi konularını içine alan programların sonunda da Ekip Başkanı tarafından inceleme çalışmalarının genel sonuçlarını gösteren genel durum raporları düzenlenir.

Vergi İnceleme Raporları Madde 42- Gelirler Kontrolörlerinin vergi incelemeleri sonuçları bir rapora bağlanır.“Vergi İnceleme Raporu” Gelirler Kontrolörlerinin Kanuni yetkilerine dayanarak yaptıkları vergi incelemelerinin sonuçlarını gösterir. Raporlar, incelemenin bitirilmesinden sonra en kısa bir zamanda yazılır. Rapor çeşitleri ve bunların ihtiva edeceği bilgiler Genel Müdürlükçe belirtilir. İnceleme raporları, daktilo ile yazılır. Vergi İnceleme Raporları, vergi nev’i ve vergilendirme dönemi itibariyle ayrı ayrı düzenlenir. Vergi İnceleme Raporu örneklerinden birisi raporu yazan Gelirler Kontrolöründe kalır. Diğer örnekleri : a) Grup Çalışma Merkezlerinde Grup Başkanlıklarına, b) Geçici Çalışma Yerlerinde (Turne Yerleri) Ekip Başkanlarına verilir. Grup Başkanları veya Ekip başkanları Genel Müdürlükçe belli edilen esaslar dairesinde bu raporlardan bir örneğini Genel Müdürlüğe gönderir, asıl ve tasdikli örneklerini ilgili vergi dairesine tevdi eder. Vergi incelemesi esnasında hileli vergi suçu da tespit edildiği takdirde, Vergi Usul Kanunundaki bu hususa ait hükümlere göre muamele yapılır.

Teftiş, Tahkikat ve Genel Kuruluş Raporları Üzerine Yapılan İşlemler Madde 43- Teftiş, Tahkikat ve Genel Kuruluş Raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili dairelerde izlenmesi Genel Müdürlüğe aittir. Teftiş raporları üzerine Bakanlıkça mahalline yapılan tebliğlerin bir örneği ilgili Gelirler Kontrolörüne gönderilir.

Mütalâa Varakaları Madde 44- Mütalâa Varakaları; işlemleri teftiş ve tetkik edilen kuruluş memurlarının durum ve karakterlerini, mesleki bilgileri hakkındaki görüş ve düşünceleri belirtmek amacı ile ve üç örnek olarak düzenlenir. Memurların terfii, takdiri, cezalandırılması ve nakilleri ile ilgili işlemlerde göz önünde tutulmaları bakımından, bunlarda yer alacak bilgilerin kesin kanaata dayanması gerekir. Bu mütalâa varakaları, genel kuruluş raporlarına ekli olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

Çalışma ve Hakediş Cetveli Madde 45- Gelirler Kontrolörleri, çalışmalarını, bununla ilgili maaş, yolluk ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri“Çalışma ve Hakediş Cetveli”nde gösterirler. Bu cetvellerin, ait olduğu ayı takip eden ayın 5 inci günü akşamına kadar hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekir. Çalışma ve Hakediş Cetvelinde çalışmalar gün itibariyle ve ana hatları ile belirtilir. Bu cetvelde, ay içinde yazılan raporlar Genel Müdürlük ile yapılan haberleşmeler, yolculuklara ait giderler, aylık ve diğer istihkaklar ile bunlara karşılık alınan paralar gösterilir. Çalışma ve hakediş cetveline yolluk bildirimi ile çek yaprağı ve varsa posta giderlerine ait liste eklenir.

Haberleşme Madde 46- Gelirler Kontrolörleri, görevleri icabı Bakanlık (Gelirler Genel Müdürlüğü) ve diğer kuruluş ve şahıslar ile olan haberleşmelerini genel olarak yazı ile yaparlar. Gelirler Kontrolörleri, acele olan hallerde haberleşmeyi telgraf veya telefon ile de yapabilirler. Yazı ve telgrafların başına, Stajyer Gelirler Kontrolörleri promosyon sayıları ve promosyon derece sıralarını, diğer Gelirler Kontrolörleri ise meslek kıdem sıra sayılarını koyarlar ve takvim yılı itibariyle sıra takip eden numaralar verirler.(21 Temmuz 1995 tarih ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Yazıların mümkün olduğu kadar kısa, açık ve resmi ifadeli olmasına önem verilir. Gelirler Kontrolörleri, teftiş, tahkik ve inceleme çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli daire ve makamlarla, yürürlükte olan usul ve kaidelere uyarak, doğrudan doğruya veya gereken hallerde Gelirler Genel Müdürlüğü veya Grup Başkanlığı kanalı ile haberleşme yaparlar. Gelirler Kontrolörleri, kendilerinden sorulan hususlara, incelemeye ihtiyaç duymaları sebebiyle süresinde cevap veremeyeceklerse, durumdan Genel Müdürlük veya Grup Başkanlığını haberdar eder ve gecikme sebebini bildirirler.

Kayıt ve Dosya İşleri Madde 47- Gelirler Kontrolörleri, rapor, fezleke ve diğer yazılarının birer örneği ile kendilerine gelen yazıları ve genelgeleri özel dosyalarında saklarlar. Raporlar ve fezlekeler, ilgili makam veya yerlere birer yazı ile gönderilir. Gelirler Kontrolörleri çeşitli daire ve makamlara gönderdikleri rapor, fezleke ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları ve telgrafları“Evrak kayıt Defteri”ne işlerler. Bunların posta ile gönderilmesinde“Posta Zimmet Defteri”, ilgiliye tevdi halinde ise“Postadan Başka Yerlere Verilen Evraka Mahsus Zimmet Defteri” kullanılır.

İstatistik Düzeni Madde 48- Gelirler Kontrolörlerinin teftiş, tahkikat ve vergi incelemeleri ile diğer çalışmalarını gösteren sayısal bilgileri belli bir sistem içinde toplamak, bu inceleme ve çalışmalar ile ilgili faaliyetlerin gelişmesini tespit ve takip etmek, yorumlamak ve değerlemek maksadıyla Genel Müdürlükte gerekli kayıtlar tutulur. İstatistikler takvim yılı itibariyle tutulur. Bunlar esas itibariyle Gelirler Kontrolörleri tarafından düzenlenen“Aylık İstatistik Cetvelleri” nden çıkarılır. Aylık İstatistik Cetvellerinin içindekiler, grup ve ekip halindeki çalışmalarda grup ve ekiplerce her ay düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilen“İstatistik Cetvelleri” nde toplanır. Çalışmaları geniş olan gruplarda, istatistik cetvellerindeki bilgilerin Genel İstatistik Cetveline geçirilmesinde ayrıca“İstatistik Döküm Cetvelleri” kullanılır. Genel Müdürlükçe, İstatistik Cetvellerindeki bilgiler birleştirilerek“Genel İstatistik Tablosu” düzenlenir. İstatistikler çalışma konu ve birimlerini ayrı ayrı gösterecek şekilde hazırlanır. İstatistik düzeninin gerektirdiği formüllerin şekli ve muhtevası ile uyulacak esaslar Genel Müdürlükçe belli edilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Kontrolörlük Mühür ve Belgeleri Madde 49- Gelirler Kontrolörlerine resmi mühür ve kimlik belgesi verilir.

Maaş Yolluk ve Diğer Hakların Alınması Madde 50- Gelirler Kontrolörleri, maaş, yolluk ve diğer haklarını aybaşlarında, mal sandıklarından çek ile alırlar. Çekilen paranın hak edileni aşmaması esastır. Ertesi aya zimmet devri ancak ayın son günlerinde görevle ilgili yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir.

Programdaki Teftiş Mahalli Sırası Madde 51- Yıllık teftiş ve inceleme programlarında aksine bir kayıt bulunmadığı takdirde programdaki teftiş mahalli ve teftiş ünitesinin sırası, programı uygulayacak Gelirler Kontrolörünce tayin edilir. Ekip çalışması yapılması halinde bu sıra diğer Gelirler Kontrolörlerinin de fikirleri alınmak suretiyle, Ekip Başkanı tarafından belli edilir.

İşlerin Süresinde Bitirilmesi Madde 52- Gelirler Kontrolörleri, kendilerine verilen işleri program ve yazılarda belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Genel müdürlüğe zamanında bilgi verirler. Gelirler Kontrolörleri, ellerindeki işleri, kendisine işi veren Grup veya Ekip Başkanlarının talimatı olmadan, başka bir Gelirler Kontrolörüne veya Kontrol elemanına devredemezler.

İzin Kullanılması Madde 53- (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Devamlı çalışma yerlerinde görev ifası sırasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alınacak izinlere ilişkin dilekçeler Grup Başkanlığı kanalı ile Başkanlığa intikal ettirilir. Uygun bulunan izin dilekçeleri üzerine izine başlayış ve göreve dönüş tarihleri Grup Başkanlığına ve Başkanlığa ayrı ayrı bildirilir. Başkanlıktan ayrıca müsaade alınmadıkça izin aralıksız kullanılır. Zorunlu hallerde Kontrolörlerin isteği üzerine verilecek 3 günlük mazeret izinleri önceden Başkanlığın müsaadesi alınmaksızın Grup Başkanlıklarınca verilebilir. Turne sırasında izin kullanılması halinde söz konusu bildirim doğrudan doğruya Başkanlığa yapılır.

İstifa veya Nakil Yolu ile Ayrılanlar Madde 54- Gelirler Kontrolörlüğünden istifa veya nakil yolu ile ayrılanlardan: a) Ticaret veya serbest meslek faaliyeti ile meşgul olanlarla özel ticari ve sınai müesseselerde görev alanlar tekrar Gelirler Kontrolörlüğüne alınmazlar. b) (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.) Yukarıdaki (a) bendi dışında kalıp yeniden kabulleri uygun görülenler, Gelirler Kontrolörlüğünde kalmış olmaları halinde yükselebilecekleri dereceye atanmakla beraber, giriş promosyonlarının sonuna (Maliye Bakanlığında idari bir göreve atandıktan sonra dönenler hariç) alınırlar.

Hata ve Noksanlıklar Madde 55- Rapor ve yazılarda açık noksan ve hatalara rastlanan Gelirler Kontrolörleri, Genel Müdürlük veya Grup Başkanlığınca uyarılır. Grup Başkanlığınca yapılan uyarma sonunda görüş birliğine varılamadığı takdirde, konu Genel Müdürün onayı ile seçilecek 3 Gelirler Kontrolörüne incelettirilir. Bu inceleme sonucu Genel Müdüre arzedilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sınavla Gelirler Kontrolörlüğüne atanmış olanların bu Yönetmelikte belirtilen sınıf ve kıdemleri sınav sonuçlarının ilan tarihi ve sınav dereceleri; Maliye Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulundan naklen Gelirler Kontrolörlüğüne atanmış olanların sınıf ve kıdemleri ise, anılan Kurullara tayin tarihleri esas alınmak suretiyle tespit olunur.

Geçici Madde 2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sınavla Gelirler Kontrolörlüğüne atanmış olanlar, atanma tarihlerinden itibaren 3 yıllık bir süre geçtikten sonra bu yönetmelikte belirtilen esaslar dairesinde yeterlik sınavına tabi tutulurlar ve sınav sonuçlarına göre haklarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 3- 31.12.1975 tarihine kadar yapılacak sınavlara bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde sayılanlar dışında ayrıca sınav kurulu üyesi olarak bir Maliye Müfettişi ile bir de Hesap Uzmanı katılır. (10 Nisan 2004 tarih ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir.)

Diğer Hakkımızda Alt Sayfaları

Top
Menu