GELİRLER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİGKD

Menu

TÜZÜK

amblem

Dernek Tüzüğü

GELİRLER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde: 1- “Gelirler Kontrolörleri Derneği” adı ile bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı “GKD” olup merkezi Ankara’dadır.

Madde: 2- Dernek siyasi faaliyette bulunamaz, siyasi derneklerle işbirliği yapamaz.

DERNEĞİN AMACI

Madde: 3- Derneğin amacı: üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini korumak, bilimsel araştırmalar yapmak ve yayınlamak, mesleki sorunların giderilmesi için girişimlerde bulunmak, üyeleri arasındaki mesleki gelişmeyi, dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

Dernek üyeleri, organları ve çalışanlarına dernek faaliyetleriyle ilgili işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle bir yönetmelik çıkarılabilir.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Madde: 4- Dernek Atatürk devrimleri ile anayasamızın milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda aşağıda gösterilen kültürel, bilimsel, mesleki ve sosyal konularla ilgili çalışmalar yapar:

 1. a) Dernek mensuplarının tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri ile yardımlaşma sandığı kurmaları ve geliştirmeleri hususunda kendilerine her türlü yardımda bulunmak,
 2. b) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanununlar la yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak ve kurulmuş veya kurulacak federasyonlara girmek,

c)Mesleki, ekonomik ve sosyal konularda toplantılar, kurs, konferans, seminer ve panel düzenlemek,

d)Mesleki konularda her türlü yayımda bulunmak ve bu yayımlarla ilgili müesseseler kurmak,

 1. e) Konu ve amacın gerçekleşmesi için her türlü resmi ve özel teşebbüse müracaatta bulunmak, görüşlerini ilgililere ve kamuoyuna yansıtmak,
 2. f) Uluslar arası faaliyet ve işbirliğinde bulunmak amacıyla yurt dışında bulunan benzer dernek, organizasyonlar ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve onlara katılmak,
 3. g) Dernek faaliyetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde: 5- Gelirler Kontrolörü veya Stajyer Gelirler Kontrolörü unvanını almış olanlar derneğe üye olabilir. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Yukarıdaki şartları taşıyıp üye olmak isteyenler merkezde Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına, şube bulunan yerlerde Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. İlgili yönetim kurulu en geç bir ay içinde bu dileği karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazı ile bildirir.

Görev yeri değişen ve Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan üye, gittiği yerdeki merkez ya da şubenin üyesi sayılır. Derneğin şubesi bulunmayan bir yere sürekli bir görevle gidilmesi halinde, bu yere giden üye merkezin üyesi sayılır.

Yer değiştirmeye ilişkin üyelikle ilgili bütün işlemler önceki şube tarafından yürütülür. Gelirler Kontrolörü unvanını taşımamakla birlikte, dernek çalışmalarında katkıları olan kişiler de merkez yönetim kurulunca fahri üyeliğe kabul edilebilir.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde: 6- Üyelikten ayrılmak isteyenler, bu dilekçelerini yazılı olarak merkezde Merkez Yönetim Kurulu’na, şubelerde Şube Yönetim Kurulu’na bildirirler ve bildirdikleri andan itibaren ayrılmış sayılırlar.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde: 7- Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde kendiliğinden düşer;

 1. a) Ölüm
 2. b) Derneklere üye olma hakkını yitirmek.
 3. c) Mesleki yeterlik sınavını kaybetmek; Gelirler Kontrolörlüğü mesleğinden emeklilik, idari görev ve istifa dışında herhangi bir nedenle ayrılmak.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde: 8- Dernekten çıkarılmayı gerektiren durumlar şunlardır;

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli olarak kaçmak,
 3. Derneğin çalışma düzenini bozucu eylemlerde bulunmak,
 4. Yazılı uyarmaya rağmen aylık ödentiyi 3 ay üst üste ödememek,

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığı üzerinden hak iddia edemez.

Madde: 9- Üyeliğin sona erdirilmesini gerektiren bir durumun tespiti halinde, üyelik kaydı ilgili yönetim kurulu’nca silinebilir. İtiraz mercii Genel Kuruldur.

GENEL MERKEZ ORGANLARI

Madde: 10- Dernek Genel Merkez organları şunlardır.

 1. Genel Kurul
 2. Merkez Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Şubeler

GENEL KURUL

Madde: 11- Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organıdır.

Genel Kurul kayıtlı üyelerden teşekkül eder. Genel kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır. Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Merkez Genel Kurulu’na tüm üyeler katılabilir. Yönetim ve Denetim kurullarına aday olabilirler ve seçilebilirler.

Şube Yönetim Kurulları, Genel Kurul’da oy hakkı olan üyelerinin isimlerinin yer aldığı onaylı listeyi Genel Kurul’dan en az 15 gün önce Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.

Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, ancak oy hakları yoktur.

Genel Kurul iki yılda bir Nisan ayı içinde olağan olarak toplanır.

Dernek genel kurulunun görev ve yetkileri:

 1. a) Genel Merkez organlarının seçilmesi,
 2. b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesi,
 4. d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. f) Derneğin feshedilmesi,
 7. g) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin

yerine getirilmesi,

 1. h) Dernek Şubelerinin açılması,

ı) Derneğin federasyona katılması, ayrılmasının kararlaştırılması ile federasyon delegelerinin asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

ÇAĞRI USULÜ

Madde: 12- Genel Kurul; olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan toplantı: her iki yılda bir Nisan ayında yapılır. İhtiyaç duyulan hallerde Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı istemleri üzerine Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Genel Kurul toplantısı salt çoğunlukla başlar.

Genel Kurul toplantılarının yeri, günü veya gündemi Merkez Yönetim Kurulunca saptanır. Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün önceden bir gazetede ilan edilmek, veya yazılı ya da elektronik posta veya SMS yoluyla ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

Madde: 13- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere, Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleriyle başkanları dışında kalan üyeler arasında açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve dört yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı kurulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Madde: 14- Genel Kurul’da Başkanlık Divanı ve Komisyon dışındaki seçimler gizli oyla yapılır

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Madde: 15- Derneğin Merkez Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Seçilmiş üyelerden oluşur.

Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu’na dokuz asıl ve dokuz yedek üye seçer, iki genel kurul arasında azalma olduğunda oy sırasına göre yedek üye alınır.

Genel Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter ve Saymanın istifasından sonra ilk toplantıda yerine yenisi seçilir.

Madde: 16- Merkez Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılması ile ayda bir defa olağan ve genel başkanın daveti üzerine olağanüstü toplanır, kararlar açık oyla ve salt çoğunlukla verilir.

Madde: 17- Merkez Yönetim Kurulu görev ve yetkileri şunlardır.

 1. a) Kendi arasında bir genel başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter ve bir sayman

seçmek,

 1. b) Derneğin tüzük hükümlerini ve genel kurul kararlarını uygulamak,

 1. c) Derneğin amacına uygun çalışma kolları oluşturmak ve bunlar için yönetmelikler hazırlamak,

 1. d) Genel Kurul’da görüşülecek yıllık çalışma raporlarını, genel merkez bütçesini hazırlamak ve genel kurula sunmak, genel kurulun onayından geçen bütçeleri uygulamak,

 1. e) Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz olarak üst üste üç defa gelmeyen üyeyi ayrılmış saymak ve yerine yedek üyelerden çağırmak,

 1. f) Şube kurucular kurulunu oluşturmak ve şube kurullarına yetki vermek,

 1. g) Derneğe gelir sağlayacak her türlü faaliyette bulunmak,

 1. h) Genel Kuruldan aldığı yetkiyle gayrimenkul satın almak

Madde: 18- Merkez Yönetim Kurulu’nun Başkanı, Dernek Genel Başkanıdır. Her türlü kurumlara ve şahıslara karşı derneği temsil eder.

Görev ve yetkileri şunlardır.

 1. a) Genel Merkez organlarına başkanlık yapmak ve derneği bütünüyle temsil etmek,

 1. b) Merkez Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

 1. c) Denetleme Kurulu raporlarının gereklerini yerine getirmek,

Madde: 19- Dernek ikinci başkanı, Genel Başkana yardım eder ve onun bulunmadığı zamanlarda yetkisini ve görevlerini üzerine alır.

Madde: 20- Genel Sekreter, Merkez Yönetim Kurulu’nun raportörlüğünü yapar. Derneğinin yazı işlerini yürütür, geçici yada sürekli ayrılışlarda ikinci başkanın görev ve yetkilerini üzerine alır.

Madde: 21- Merkez Yönetim Kurulu, ayrıca kendi arasında bir sayman seçer. Ayrıca ihtiyaç olması halinde yönetim kurulu dışında bu işler için sayman üyeye yardımcı olmak amacıyla bir ilgili tayin edilebilir. Sayman ödenti ve bağışları toplar, derneğin hesap ve para işlerini yürütür.

DENETLEME KURULU

Madde: 22- Denetleme Kurulu Genel Kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kendi aralarında bir başkan seçerler. Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Dernek hesap ve işlemlerini yürütür.

ŞUBELER

Madde: 23- Genel Kurul kararı ile Merkez Yönetim Kurulu, İstanbul ve İzmir’de şube açabilir. Merkez Yönetim Kurulunca, şubenin açılması için üç kişiye yetki verilir. Genel merkez genel kuruluna, şubeleri temsilen şubelerine kayıtlı üyeler katılma hakkına sahiptir.

Dernek şubeleri; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulundan oluşur. Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

Şube Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur ve şube yönetim kurullarınca yönetilir. Şube Yönetim Kurulları ile 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşan şube denetim kurulu, o şubeye kayıtlı üyelerden oluşan şube genel kurulunca seçilir.

Şube Yönetim Kurulu, kendi arasında bir başkan bir de sayman seçer. Şube Denetleme Kurulu kendi aralarında bir başkan seçer ve başkanın çağrısı üzerine toplanır, dernek şubesinin hesap ve işlemlerini inceleyerek sonucu bir raporla toplanacak Genel Kurula bildirir.

Madde: 24- Şube Genel Kurul toplantılarının yeri, günü veya gündemi Şube Yönetim Kurulunca saptanır. Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün önceden bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle duyurulur. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Şube Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Şube Yönetim Kurulu, görev ve yetki bakımından Merkez Yönetim Kuruluna bağlanır.

Şube Yönetim Kurulunun görevleri ve yetkileri;

 1. a) Derneğin tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,
 2. b) Derneğin amacına uygun çalışma kolları oluşturmak,
 3. c) Şube Genel Kurulunca görüşülecek raporları, bütçeyi hazırlamak veya onaydan geçen bütçeyi uygulamak,
 4. d) Şube Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste 3 defa gelmeyen üyeyi ayrılmış saymak ve yerine yedek üyelerden çağırmak,
 5. e) Derneğe gelir sağlayacak amaca uygun her türlü faaliyette bulunmak.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde: 25- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

GELİRLER

Madde: 26- Derneğin gelirleri:

 1. a) Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 30 TL, yıllık olarak da 240 TL aidat alınır. Emekli olduktan sonra fiilen çalışmayan üyelerden yıllık aidat tutarı %50 indirimli alınır. Yıllık üyelik aidatı tek seferde ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebilir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

 1. b) Bağışlar.

 1. c) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

 1. d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

 1. e) Yardım Toplama Hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Madde: 27- Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.

Kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.

Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve onbeş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için müracaatta bulunulur. en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir.

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı için 1.000,00- YTL’yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Derneğe ait paralar derneğin banka hesaplarından birine yatırılır ve bu hesaplarda değerlendirilir. Bankadan para çekmek yönetim kurulu üyelerinin en az ikisinin müşterek imzası ile mümkündür.

Şubelerde gelir merkezce şubelere tahsis edilen makbuzlarla merkez adına toplanır. Toplanan paranın yarısı derneğin merkezindeki banka hesabına her ayın ilk 10 günü içinde gönderilir.

Harcamalar merkez ve şubelerde yönetim kurulu kararlarına dayanır.

Şubelerde gelirin harcamaları karşılamaması halinde Merkez Yönetim Kurulu kararıyla gerekli tahsisat şubelere gönderilir.

Madde: 28- Dernek Genel Merkezi ve Şubeler 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 31’nci maddesi uyarınca defter tutarlar. Ancak; Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde: 29-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN FESHİ

Madde: 30- Dernek Genel Kurulu her zaman tüzüğün değiştirilmesine ve derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun tüzük değişikliğine ve derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Değişikliğe ve feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ü çoğunluğu ile alınır.

Tüzük değişikliği 30 gün içinde ve derneğin feshi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulu tarafından 7 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde: 31- Derneğin feshi halinde, tasfiye işlemleri 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 15’nci ve Dernekler yönetmeliğinin 89 uncu maddesine göre Genel Kurulca bir karara bağlanır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde: 32- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde: 1- Tüzük değişiklikleri 23. Olağan Genel Kurulunca 20 Ocak 1995 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde: 2- Tüzüğün 24. Maddesi 19 Ocak 1996 tarihinde yapılan 24. Olağan Genel Kurulunda kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde: 3- Tüzüğün 17. ve 26’nci maddeleri 25 Ocak 1997 tarihinde yapılan 25. Olağan Genel Kurulda kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde: 4- Tüzüğün 26. Maddesi (a) bendindeki yıllık aidat toplamına ilişkin değişiklik 13 Şubat 1998 tarihinde yapılan 26. Olağan Genel Kurulda kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde: 5- Tüzüğün 26. Maddesi (a) bendindeki yıllık aidat toplamına ilişkin değişiklik 19 Şubat 1999 tarihinde yapılan 27. Olağan Genel Kurulunda kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde: 6- Tüzüğün 26. Maddesi (a) bendindeki yıllık aidat toplamına ilişkin değişiklik 11 Kasım 2000 tarihinde yapılan 29. Mali Genel Kurulunda kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde: 7- Tüzüğün 26. Maddesi (a) bendindeki yıllık aidat toplamına ilişkin değişiklik 04 Mayıs 2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde: 8- Tüzüğün 5.madde 1.fıkrası, 5.madde 3.fıkrası, 11.madde 5.fıkrası, 12.madde 1.fıkrası, 29.madde 1.fıkrası değişikliği ile 11.maddeye son fıkra eklenilmesi; 13.12.2003 tarihli 32. Olağan Genel Kurulunda kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde: 9- Tüzüğün 11, 12, 13, 14, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 inci maddelerindeki değişiklikler 14.05.2005 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde: 10- 34 üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2007 yılının Mayıs ayında yapılır.

Geçici Madde: 11- Tüzüğün 4, 6, 9, 11, 16, 24, 25, 26 ve 29 uncu maddelerindeki değişiklikler ile eklenen Geçici 10 uncu madde 24/12/2005 tarihinde yapılan 33 üncü Olağan Genel Kurulda kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde: 12- Tüzüğün 3, 4, 5, 8, 11, 12, 16 ve 27. maddelerindeki değişiklikler 02.06.2007 tarihinde yapılan 34. Olağan Genel Kurulda kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde: 13- Tüzüğün 11, 15, 23 ve 32. maddelerindeki değişiklikler 02.05.2009 tarihinde yapılan 35. Olağan Genel Kurulda kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde 14- Tüzüğün 5, 9 ve 23. maddeleri ile 26. maddenin a bendinde yıllık aidata ilişkin değişiklik 2012 yılından geçerli olmak üzere 18.06.2011 tarihinde yapılan 36. Olağan Genel Kurulda kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde 15- Tüzüğün 26. maddenin a bendinde yıllık aidata ilişkin değişiklik 2012 yılından geçerli olmak üzere 15.06.2013 tarihinde yapılan 37. Olağan Genel Kurulda kararlaştırılmıştır.

Geçici Madde 16- Tüzüğün 2,11,14,15,21,22,27 ve 28. maddelerindeki değişiklikler 31.05.2015 tarihinde yapılan 38. Olağan Genel Kurulda kararlaştırılmıştır.

Diğer Hakkımızda Alt Sayfaları

Top
Menu